Hot ArticleMore
The official WeChat
QQ Group
Group 1(Has been filled with):209477643
Group 2(Has been filled with):2425732
Group 3(To join):209477886
Apply to join: SCIENCE & TECHNOLOGY PROGRESS AND POLICY
Current Issue
SCIENCE & TECHNOLOGY PROGRESS AND POLICY

SCIENCE & TECHNOLOGY PROGRESS AND POLICY

Editor:Zhou Tao

Director: the ministry of education

Host: university of electronic science and technology

Editorial: SCIENCE & TECHNOLOGY PROGRESS AND POLICY

Domestic unified serial number: CN 51-1207 / T

The international standard serial number: ISSN 1001-0548

Mail to issue no. : 62-34

2021Vol. 38,No. 18       Published:25 September 2021

Innovation in Science and Technology Management
Fan Furong,Qin Shusheng

2021 Vol. 38 (18): 1-7 [Abstract]( 57HTMLnew PDF (1202 KB)  ( 77 )

Zhao Fuqiang,Hu Siyuan,Liu Qin,Chen Yun,Hu Wei

2021 Vol. 38 (18): 8-17 [Abstract]( 74HTMLnew PDF (1735 KB)  ( 44 )

Wu Zuguang,Meng Xianglong

2021 Vol. 38 (18): 18-26 [Abstract]( 55HTMLnew PDF (1290 KB)  ( 32 )

Cui Xiangmin,Du Yunzhou,Zhao Dumin,Chai Chenxing

2021 Vol. 38 (18): 27-36 [Abstract]( 46HTMLnew PDF (1346 KB)  ( 56 )

Regional Scientific Development
Qiao Qin,Fan Jie,Sun Yong,Liu Baoyin,Liu Hanchu

2021 Vol. 38 (18): 37-45 [Abstract]( 45HTMLnew PDF (4094 KB)  ( 78 )

Li Xue,Wu Fuxiang,Zhu Lile,Yang Song

2021 Vol. 38 (18): 46-55 [Abstract]( 60HTMLnew PDF (1294 KB)  ( 45 )

Sun Liwen,Wu Linfei,Qi Peixiao

2021 Vol. 38 (18): 56-63 [Abstract]( 48HTMLnew PDF (1385 KB)  ( 41 )

Industrial Technological Progress
Chen Yiwei,Wu Weiku

2021 Vol. 38 (18): 64-73 [Abstract]( 62HTMLnew PDF (1289 KB)  ( 66 )

Li Yu,Hao Shangqi,Bu Huidi

2021 Vol. 38 (18): 74-83 [Abstract]( 33HTMLnew PDF (1415 KB)  ( 54 )

Yuan Ye,Wang Shuyue,Tao Yuxiang

2021 Vol. 38 (18): 84-93 [Abstract]( 56HTMLnew PDF (3054 KB)  ( 28 )

Enterprise Innovation Management
Zhang Ying,Zhang Qianxiao

2021 Vol. 38 (18): 94-103 [Abstract]( 46HTMLnew PDF (1395 KB)  ( 38 )

Zhu Yanli,Lu Xueyan,Lin Zhifan

2021 Vol. 38 (18): 104-113 [Abstract]( 44HTMLnew PDF (1321 KB)  ( 46 )

Li Bo,Xu Hui,He Zheng

2021 Vol. 38 (18): 114-123 [Abstract]( 38HTMLnew PDF (1515 KB)  ( 24 )

Niu Ping,Chen Xiaoping

2021 Vol. 38 (18): 124-130 [Abstract]( 39HTMLnew PDF (1249 KB)  ( 53 )

Sci-tech Talent Cultivation
Cui Zunkang,Yang Zheng,Liu Pingqing,Xu Shuang,Liu Dongxu

2021 Vol. 38 (18): 131-139 [Abstract]( 30HTMLnew PDF (1310 KB)  ( 29 )

Lu Yanqiu,Zhao Bin,Wang Xiangyang

2021 Vol. 38 (18): 140-146 [Abstract]( 37HTMLnew PDF (1265 KB)  ( 22 )

Dong Niannian,Wang Xueli

2021 Vol. 38 (18): 147-153 [Abstract]( 37HTMLnew PDF (1376 KB)  ( 21 )

Review
Hu Jinxiu,Zhong Shuhua,Liu Ting

2021 Vol. 38 (18): 154-160 [Abstract]( 33HTMLnew PDF (1226 KB)  ( 42 )