Hot ArticleMore
The official WeChat
QQ Group
Group 1(Has been filled with):209477643
Group 2(Has been filled with):2425732
Group 3(To join):209477886
Apply to join: SCIENCE & TECHNOLOGY PROGRESS AND POLICY
  [an error occurred while processing this directive]
Hot TopicMore
  [an error occurred while processing this directive]
Current IssueMore
Innovation in Science and Technology Management
Yuan Wei,Gao Jiping,Yu Wei,Shao Yinghong

2020 Vol. 37 (17): 1-8 [Abstract]( 68HTMLnew PDF (1998 KB)  ( 49 )

Li Junran,Chen Junting ,Feng Kaidong ,Niu Huanwen

2020 Vol. 37 (17): 9-17 [Abstract]( 35HTMLnew PDF (1791 KB)  ( 38 )

Wang Menghan,Fang Weihua

2020 Vol. 37 (17): 18-27 [Abstract]( 32HTMLnew PDF (1397 KB)  ( 31 )

Cui Jie,Wu Tingting, Hu Haiqing

2020 Vol. 37 (17): 28-35 [Abstract]( 29HTMLnew PDF (1309 KB)  ( 29 )

Gao Sipeng,Jiang Hong,Zhang Xu

2020 Vol. 37 (17): 36-45 [Abstract]( 30HTMLnew PDF (2129 KB)  ( 21 )

Wang Fangfang,Yang Zhichen,Wu Yuxi

2020 Vol. 37 (17): 46-53 [Abstract]( 37HTMLnew PDF (2150 KB)  ( 21 )

Regional Scientific Development
Li Jian,Feng Huiying

2020 Vol. 37 (17): 54-62 [Abstract]( 31HTMLnew PDF (2474 KB)  ( 25 )

Tian Hongna,Li Jinbo

2020 Vol. 37 (17): 63-72 [Abstract]( 28HTMLnew PDF (2344 KB)  ( 24 )

Industrial Technological Progress
Sheng Yuhua,Zhu Sailin

2020 Vol. 37 (17): 73-82 [Abstract]( 44HTMLnew PDF (1375 KB)  ( 26 )

Liu Ligang, Li Qi

2020 Vol. 37 (17): 83-91 [Abstract]( 28HTMLnew PDF (1351 KB)  ( 23 )

Enterprise Innovation Management
Li Bo, Chen Mingyue, Yang Yi, Li Xia

2020 Vol. 37 (17): 92-100 [Abstract]( 23HTMLnew PDF (1309 KB)  ( 34 )

Deng Heng, Wang Han

2020 Vol. 37 (17): 101-108 [Abstract]( 21HTMLnew PDF (1269 KB)  ( 26 )

Zhang Tongjian,Wang Min,Wang Bangzhao

2020 Vol. 37 (17): 109-117 [Abstract]( 20HTMLnew PDF (1314 KB)  ( 20 )

Legal System and Policy of Science and Technology
Qi Yong , Zhang Feng

2020 Vol. 37 (17): 118-125 [Abstract]( 29HTMLnew PDF (1710 KB)  ( 21 )

Ma Zongguo, Cao Lu

2020 Vol. 37 (17): 126-133 [Abstract]( 26HTMLnew PDF (1544 KB)  ( 22 )

Sci-tech Talent Cultivation
Li Dian

2020 Vol. 37 (17): 134-141 [Abstract]( 22HTMLnew PDF (1384 KB)  ( 22 )

Wu Shijian,Du Mengzhen,Zhou Zhongbao

2020 Vol. 37 (17): 142-151 [Abstract]( 19HTMLnew PDF (1670 KB)  ( 31 )

Review
Zang Wei, Yang Jingyu, Xu Lei,Yao Yanan

2020 Vol. 37 (17): 152-160 [Abstract]( 32HTMLnew PDF (1321 KB)  ( 28 )

InformationMore
  [an error occurred while processing this directive]
Download