Hot ArticleMore
The official WeChat
QQ Group
Group 1(Has been filled with):209477643
Group 2(Has been filled with):2425732
Group 3(To join):209477886
Apply to join: SCIENCE & TECHNOLOGY PROGRESS AND POLICY
  [an error occurred while processing this directive]
Hot TopicMore
  [an error occurred while processing this directive]
Current IssueMore
Innovation in Science and Technology Management
Jiang Hong,Sun Shuyu,Wu Yuhao

2019 Vol. 36 (21): 1-9 [Abstract]( 39HTMLnew PDF (2332 KB)  ( 13 )

Wu Xiaochun,Xie Baoguo,Ma Nana,Xuan Yifei

2019 Vol. 36 (21): 10-18 [Abstract]( 22HTMLnew PDF (1361 KB)  ( 7 )

Wang Xianya

2019 Vol. 36 (21): 19-25 [Abstract]( 16HTMLnew PDF (1232 KB)  ( 4 )

Li Xinjian

2019 Vol. 36 (21): 26-34 [Abstract]( 15HTMLnew PDF (2339 KB)  ( 3 )

Regional Scientific Development
Du Yu,Huang Cheng

2019 Vol. 36 (21): 35-42 [Abstract]( 17HTMLnew PDF (1359 KB)  ( 9 )

She Shuo,Wang Qiao,Yao Zhi

2019 Vol. 36 (21): 43-52 [Abstract]( 21HTMLnew PDF (1538 KB)  ( 5 )

Industrial Technological Progress
Zhang Feng,Song Xiaona

2019 Vol. 36 (21): 53-61 [Abstract]( 23HTMLnew PDF (1423 KB)  ( 6 )

Wang Chengwei,Zhao Bingxin

2019 Vol. 36 (21): 62-70 [Abstract]( 30HTMLnew PDF (4150 KB)  ( 9 )

Enterprise Innovation Management
Dong Baobao,Cheng Songsong

2019 Vol. 36 (21): 71-79 [Abstract]( 18HTMLnew PDF (1369 KB)  ( 3 )

He Yanlin,Shan Zhicheng

2019 Vol. 36 (21): 80-89 [Abstract]( 21HTMLnew PDF (1240 KB)  ( 9 )

Liu Wenxia,Yang Jie

2019 Vol. 36 (21): 90-97 [Abstract]( 9HTMLnew PDF (1235 KB)  ( 4 )

Zhou Zhigang,Ding Qiukai,Ruan Lijuan

2019 Vol. 36 (21): 98-105 [Abstract]( 11HTMLnew PDF (1262 KB)  ( 4 )

Research on the Governance of Scientific Research Integrity
Wei Huaian,Wei Bin

2019 Vol. 36 (21): 106-111 [Abstract]( 8HTMLnew PDF (1316 KB)  ( 4 )

Liu Lanjian,Yang Jing

2019 Vol. 36 (21): 112-117 [Abstract]( 13HTMLnew PDF (1151 KB)  ( 2 )

Meng Dabin,Zhang Liyi,Liu Xiaojun

2019 Vol. 36 (21): 118-124 [Abstract]( 11HTMLnew PDF (1466 KB)  ( 4 )

Knowledge Science and Knowledge Engineering
Tong Zehua,Jiang Ziyuan,Liu Xiaoting,Han Chunhua,Sun Jie

2019 Vol. 36 (21): 125-133 [Abstract]( 9HTMLnew PDF (2457 KB)  ( 5 )

Liu Yu,Shao Yunfei,Kang Jian

2019 Vol. 36 (21): 134-140 [Abstract]( 6HTMLnew PDF (1210 KB)  ( 3 )

Talent and Education
Cheng Hua,Lou Xiran

2019 Vol. 36 (21): 141-147 [Abstract]( 8HTMLnew PDF (1310 KB)  ( 4 )

He Hui,Yan Liumei

2019 Vol. 36 (21): 148-154 [Abstract]( 6HTMLnew PDF (1214 KB)  ( 2 )

Review
Li Conggang,Xu Rong,Lu Lu,Li Yueran

2019 Vol. 36 (21): 155-160 [Abstract]( 9HTMLnew PDF (1350 KB)  ( 8 )

InformationMore
  [an error occurred while processing this directive]
Download