Hot ArticleMore
The official WeChat
QQ Group
Group 1(Has been filled with):209477643
Group 2(Has been filled with):2425732
Group 3(To join):209477886
Apply to join: SCIENCE & TECHNOLOGY PROGRESS AND POLICY
  [an error occurred while processing this directive]
Hot TopicMore
  [an error occurred while processing this directive]
Current IssueMore
Innovation in Science and Technology Management
Qin Yuanjian,Wang Wenxiang

2020 Vol. 37 (2): 1-9 [Abstract]( 204HTMLnew PDF (1266 KB)  ( 88 )

Zhang Weike

2020 Vol. 37 (2): 10-18 [Abstract]( 106HTMLnew PDF (1383 KB)  ( 46 )

Zhang Hao,Zhu Peifeng

2020 Vol. 37 (2): 19-25 [Abstract]( 134HTMLnew PDF (1160 KB)  ( 119 )

Liu Xinmin,Song Hongru,Fan Liu

2020 Vol. 37 (2): 26-33 [Abstract]( 93HTMLnew PDF (1250 KB)  ( 45 )

Regional Scientific Development
Li Ling,Tao Houyong

2020 Vol. 37 (2): 34-41 [Abstract]( 71HTMLnew PDF (1232 KB)  ( 42 )

Sun Yue,Zhao Qing

2020 Vol. 37 (2): 42-50 [Abstract]( 64HTMLnew PDF (1343 KB)  ( 21 )

Cui Zhaocai,Zhou Xianghong,Wang Li

2020 Vol. 37 (2): 51-58 [Abstract]( 68HTMLnew PDF (1461 KB)  ( 46 )

Industrial Technological Progress
Fairtown Zhou Ayoungman,Sang Qiankun

2020 Vol. 37 (2): 59-65 [Abstract]( 79HTMLnew PDF (1211 KB)  ( 37 )

Shao Yunfei,Mu Rongping,Li Ganglei

2020 Vol. 37 (2): 66-73 [Abstract]( 104HTMLnew PDF (1194 KB)  ( 47 )

Zhang Han,Li Xiaolan

2020 Vol. 37 (2): 74-81 [Abstract]( 61HTMLnew PDF (1350 KB)  ( 14 )

Enterprise Innovation Management
Zeng Deming,Wang Xinyi,Dai Haiwen,Zhao Shengchao

2020 Vol. 37 (2): 82-88 [Abstract]( 56HTMLnew PDF (1491 KB)  ( 27 )

Zhang Yong'an,Hu Pei

2020 Vol. 37 (2): 89-97 [Abstract]( 66HTMLnew PDF (1425 KB)  ( 48 )

Zeng Jianghong,Yu Caiyun,Li Jiawei,Huang Xiangrong

2020 Vol. 37 (2): 98-105 [Abstract]( 40HTMLnew PDF (1318 KB)  ( 25 )

Shen Hongliang ,Jin Da

2020 Vol. 37 (2): 106-114 [Abstract]( 51HTMLnew PDF (1657 KB)  ( 27 )

Knowledge Science and Knowledge Engineering
Yu Dengke,Liu Jiangying

2020 Vol. 37 (2): 115-124 [Abstract]( 62HTMLnew PDF (1310 KB)  ( 15 )

Cai Xia,Song Zhe,Geng Xiulin

2020 Vol. 37 (2): 125-134 [Abstract]( 40HTMLnew PDF (2726 KB)  ( 16 )

Talent and Education
Sun Xiaoming,Liu Ruyue,Wang Chengjun,Cui Wentian,Li Lei

2020 Vol. 37 (2): 135-142 [Abstract]( 68HTMLnew PDF (1283 KB)  ( 17 )

Ding Lin,Geng Zizhen,Shan Chunxia

2020 Vol. 37 (2): 143-152 [Abstract]( 65HTMLnew PDF (1432 KB)  ( 42 )

Review
Wang Jianguo,Sun Jiamin,Chang Qing,Zhang Lu

2020 Vol. 37 (2): 153-160 [Abstract]( 63HTMLnew PDF (1732 KB)  ( 35 )

InformationMore
  [an error occurred while processing this directive]
Download