Hot ArticleMore
The official WeChat
QQ Group
Group 1(Has been filled with):209477643
Group 2(Has been filled with):2425732
Group 3(To join):209477886
Apply to join: SCIENCE & TECHNOLOGY PROGRESS AND POLICY
  [an error occurred while processing this directive]
Hot TopicMore
  [an error occurred while processing this directive]
Current IssueMore
Innovation in Science and Technology Management
Chen Wu,Chen Jianan,Liang Yan,Li Yanping

2021 Vol. 38 (7): 1-9 [Abstract]( 69HTMLnew PDF (1888 KB)  ( 140 )

Liu Yexin,Wu Weiwei

2021 Vol. 38 (7): 10-18 [Abstract]( 64HTMLnew PDF (1483 KB)  ( 18 )

Liu Jiayuan,Li Jun,Yan Jianzhou

2021 Vol. 38 (7): 19-28 [Abstract]( 45HTMLnew PDF (1846 KB)  ( 22 )

Wang Huanhuan,Du Yueping

2021 Vol. 38 (7): 29-37 [Abstract]( 28HTMLnew PDF (1469 KB)  ( 17 )

Fan Jianfeng,Sheng Anfang,Zhao Hui

2021 Vol. 38 (7): 38-47 [Abstract]( 29HTMLnew PDF (1282 KB)  ( 19 )

Regional Scientific Development
Guo Jinhua,Guo Mengnan,Guo Shufen

2021 Vol. 38 (7): 48-55 [Abstract]( 46HTMLnew PDF (1884 KB)  ( 20 )

Guo Hui,Li Boxin,Liu Ruojiang

2021 Vol. 38 (7): 56-66 [Abstract]( 32HTMLnew PDF (1306 KB)  ( 18 )

Industrial Technological Progress
Zhou Feng,Gu Xiaomin,Han Huiyuan,He Jianjia

2021 Vol. 38 (7): 67-75 [Abstract]( 35HTMLnew PDF (1312 KB)  ( 19 )

Enterprise Innovation Management
Meng Mengmeng,Lei Jiasu

2021 Vol. 38 (7): 76-84 [Abstract]( 36HTMLnew PDF (1474 KB)  ( 17 )

Sun Guoqiang,Li Teng,Zhang Baojian

2021 Vol. 38 (7): 85-94 [Abstract]( 36HTMLnew PDF (2844 KB)  ( 62 )

Sun Wei,Zhang Lingxiang,Lin Zipeng

2021 Vol. 38 (7): 95-104 [Abstract]( 26HTMLnew PDF (1258 KB)  ( 8 )

Yu Yiyong,Yang Zhong

2021 Vol. 38 (7): 105-114 [Abstract]( 21HTMLnew PDF (1522 KB)  ( 2 )

Zhao Ling,Tian Zengrui

2021 Vol. 38 (7): 115-124 [Abstract]( 19HTMLnew PDF (1344 KB)  ( 4 )

Legal System and Policy of Science and Technology
Zhong Wei,Chen Haipeng,Yao Yixue

2021 Vol. 38 (7): 125-133 [Abstract]( 23HTMLnew PDF (1215 KB)  ( 5 )

Wang Junmei,Wang Qiaoling,Yang Yongdong

2021 Vol. 38 (7): 134-140 [Abstract]( 22HTMLnew PDF (1188 KB)  ( 5 )

Sci-tech Talent Cultivation
Zhang Bainan,Xu Shiyong

2021 Vol. 38 (7): 141-150 [Abstract]( 30HTMLnew PDF (1397 KB)  ( 7 )

Gao Peng,Xue Pu,Xie Ying

2021 Vol. 38 (7): 151-160 [Abstract]( 37HTMLnew PDF (1272 KB)  ( 7 )

InformationMore
  [an error occurred while processing this directive]
Download