Hot ArticleMore
The official WeChat
QQ Group
Group 1(Has been filled with):209477643
Group 2(Has been filled with):2425732
Group 3(To join):209477886
Apply to join: SCIENCE & TECHNOLOGY PROGRESS AND POLICY
  [an error occurred while processing this directive]
Hot TopicMore
  [an error occurred while processing this directive]
Current IssueMore
Innovation in Science and Technology Management
Han Jin,Wang Yanmin,Tu Yanhong

2020 Vol. 37 (1): 1-9 [Abstract]( 70HTMLnew PDF (2284 KB)  ( 117 )

Wang Yuying,Yuan Changhong,Zhang Shuman

2020 Vol. 37 (1): 10-17 [Abstract]( 25HTMLnew PDF (1228 KB)  ( 19 )

Wang Jinfeng,Wang Yongzheng,Feng Lijie,Yue Junju

2020 Vol. 37 (1): 18-27 [Abstract]( 27HTMLnew PDF (2690 KB)  ( 11 )

Wang Yanxia,Cao Jinxian

2020 Vol. 37 (1): 28-37 [Abstract]( 32HTMLnew PDF (1351 KB)  ( 12 )

Zhang Yunsheng,Lai Liubin,Dai Haiwen

2020 Vol. 37 (1): 38-46 [Abstract]( 29HTMLnew PDF (4609 KB)  ( 13 )

Regional Scientific Development
Ge Haoran,Zhu Zhanfeng,Zhong Changbiao,Zhu Geng

2020 Vol. 37 (1): 47-56 [Abstract]( 24HTMLnew PDF (3509 KB)  ( 17 )

Kang Shujuan,An Liren

2020 Vol. 37 (1): 57-64 [Abstract]( 34HTMLnew PDF (1231 KB)  ( 15 )

Industrial Technological Progress
Wang Shengkai,Li Chunfa,Sun Leiting,Tong Ziqiang

2020 Vol. 37 (1): 65-73 [Abstract]( 34HTMLnew PDF (1620 KB)  ( 17 )

Chang Yu,Xue Yingjie,Wu Zexun

2020 Vol. 37 (1): 74-82 [Abstract]( 36HTMLnew PDF (1470 KB)  ( 17 )

Enterprise Innovation Management
Zhang Bainan,Xu Shiyong,Wang Jixin

2020 Vol. 37 (1): 83-91 [Abstract]( 23HTMLnew PDF (1270 KB)  ( 14 )

Xia Qinghua,He Dan

2020 Vol. 37 (1): 92-101 [Abstract]( 43HTMLnew PDF (1207 KB)  ( 4 )

Zhang Chen,Wan Xiangyu

2020 Vol. 37 (1): 102-111 [Abstract]( 17HTMLnew PDF (1213 KB)  ( 4 )

Yu Dengke,Zhou Zixin

2020 Vol. 37 (1): 112-121 [Abstract]( 28HTMLnew PDF (1293 KB)  ( 4 )

Legal System and Policy of Science and Technology
Hu Zhiming,Zhang Jinlong,Ma Huimin,Xiong Jie,Zhao Shuhong

2020 Vol. 37 (1): 122-128 [Abstract]( 30HTMLnew PDF (1942 KB)  ( 4 )

Sun Yaowu,Ge Ping

2020 Vol. 37 (1): 129-136 [Abstract]( 31HTMLnew PDF (1151 KB)  ( 3 )

Knowledge Science and Knowledge Engineering
Wang Shuyang,Wei Zelong,Song Xi,Xie Paike

2020 Vol. 37 (1): 137-145 [Abstract]( 28HTMLnew PDF (1216 KB)  ( 4 )

Ma Shuang,Zou Lin

2020 Vol. 37 (1): 146-152 [Abstract]( 22HTMLnew PDF (1216 KB)  ( 4 )

Review
Su Xin,Wang Yuyu,Xie Wei

2020 Vol. 37 (1): 153-160 [Abstract]( 35HTMLnew PDF (1166 KB)  ( 4 )

InformationMore
  [an error occurred while processing this directive]
Download