Hot ArticleMore
The official WeChat
QQ Group
Group 1(Has been filled with):209477643
Group 2(Has been filled with):2425732
Group 3(To join):209477886
Apply to join: SCIENCE & TECHNOLOGY PROGRESS AND POLICY
  [an error occurred while processing this directive]
Hot TopicMore
  [an error occurred while processing this directive]
Current IssueMore
Green Innovation Column
Ye Chunmei,Wu Lihua

2023 Vol. 40 (10): 1-12 [Abstract]( 64HTMLnew PDF (1910 KB)  ( 66 )

Wu Chen,Wang Kedi

2023 Vol. 40 (10): 13-24 [Abstract]( 34HTMLnew PDF (1283 KB)  ( 20 )

Jiang Zhonghui,Zhao Di,Meng Chaoyue,Luo Junmei

2023 Vol. 40 (10): 25-35 [Abstract]( 47HTMLnew PDF (1226 KB)  ( 33 )

Wu Weihong,Liu Jinjin,Zhang Aimei,Qin Zhen

2023 Vol. 40 (10): 36-47 [Abstract]( 36HTMLnew PDF (1462 KB)  ( 40 )

Innovation in Science and Technology Management
Chang Haoliang,Xia Feilong

2023 Vol. 40 (10): 48-57 [Abstract]( 37HTMLnew PDF (1226 KB)  ( 28 )

Wan Jun,Miao Zhongzhen,Ji Huanyong,Zhou Siyuan

2023 Vol. 40 (10): 58-66 [Abstract]( 16HTMLnew PDF (1170 KB)  ( 22 )

Jia Yongfei,Guo Yue

2023 Vol. 40 (10): 67-78 [Abstract]( 24HTMLnew PDF (1593 KB)  ( 32 )

Regional Scientific Development
Huang Yan,Yue Yiming,Zhou Hongyu

2023 Vol. 40 (10): 79-89 [Abstract]( 37HTMLnew PDF (1965 KB)  ( 28 )

Wu Qingshan,Wu Yuming,Cai Huijie

2023 Vol. 40 (10): 90-99 [Abstract]( 31HTMLnew PDF (1252 KB)  ( 26 )

Industrial Technological Progress
Hu Ningning,Hou Guanyu

2023 Vol. 40 (10): 100-109 [Abstract]( 50HTMLnew PDF (1203 KB)  ( 44 )

Huang Xiaowu,Jiao Ao

2023 Vol. 40 (10): 110-120 [Abstract]( 29HTMLnew PDF (1372 KB)  ( 18 )

Enterprise Innovation Management
Xiao Peng,Yang Jingjing,Liu Sheng,Chen Yifei

2023 Vol. 40 (10): 121-130 [Abstract]( 24HTMLnew PDF (1246 KB)  ( 36 )

Guo Qing,Zhang Jie

2023 Vol. 40 (10): 131-140 [Abstract]( 13HTMLnew PDF (1174 KB)  ( 19 )

Sci-tech Talent Cultivation
Deng Wenjuan,Wen Peng

2023 Vol. 40 (10): 141-150 [Abstract]( 23HTMLnew PDF (1209 KB)  ( 23 )

Zhang Xueyan,Zhou Xiaohu,Liu Jingjing

2023 Vol. 40 (10): 151-160 [Abstract]( 21HTMLnew PDF (1247 KB)  ( 21 )

InformationMore
  [an error occurred while processing this directive]
Download